Retningslinjer ved elevopptak

Kulturskolens retningslinjer ved opptak beskriver søknadsfrist, prioritering ved opptak, skifte av instrument/fag og permisjon.

Søknadfrist
Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er 15. mai. Søker en etter denne fristen blir en satt på venteliste. Søkere som sto på venteliste før 01.01 må bekrefte skriftlig om de fortsatt ønsker elevplass påfølgende skoleår. Alle dette gjelder får e-post om dette.

Aldersprioritering
Kulturskolens undervisningstilbud er åpne for alle, også voksne. Elever under 20 år har fortrinnsrett, også i forhold til elevplass på flere tilbud. Søkere over 20 år tas opp for ett undervisningsår av gangen og må søke på nytt for påfølgende skoleår.

Prioriteringer ved hovedopptak til påfølgende skoleår
Innen søknadsfristen prioriteres søkerne i følgende rekkefølge:

  1. Søkere fra ventelisten (under 20 år).
  2. Nye søkere yngre enn 20 år. Av disse tildeles elevplass etter alder til eldste først, yngste sist.
  3. Søkere over 20 år som har hatt elevplass gjeldende skoleår.
  4. Søkere over 20 år fra ventelisten.
  5. Nye søkere over 20 år.

Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste til det blir ledig plass. Søknader mottatt etter søknadsfrist tildeles elevplass kronologisk etter dato.

Elevene kan benytte seg av flere tilbud samtidig. Dette betinger at det ikke er venteliste på de aktuelle tilbudene.

Særskilte prioriteringer

  • Elever fra andre kulturskoler som innen søknadsfristen søker overgang til Bodø kulturskole pga. flytting.
  • Medlemmer i skolekorps.
  • Elever med spesielle behov (skriftlig søknad)

Skifte av instrument/fag
Dersom en elev ønsker å gå over til et annet instrument/fag, må det søkes på nytt innen søknadsfristen. Søknaden behandles på lik linje med andre søknader.

Permisjon
Kulturskolen kan unntaksvis innvilge permisjon for inntil ett år ved sykdom, midlertidig flytting eller andre særskilte forhold.

 

 

 

Retningslinjene er gjeldende fra 01.08.2010