Retningslinjer for undervisning

Alle som søker eleplass i kulturskolen forplikter seg til å sette seg inn i skolens retningslinjer. Vær oppmerksom på at alle tilbud utløser elevkontingent.

Hvem kan søke?
Kulturskolens undervisningstilbud er åpne for alle, også voksne. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. For elever med sammensatte lærevansker søker en å gi spesielt tilrettelagt opplæring. Søkere over 20 år tas opp for ett undervisningsår av gangen og må søke på nytt for påfølgende skoleår.

Søknad
Søknad skal være skriftlig. Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er 15. mai. Søkere som ikke overholder fristen kan ikke regne med elevplass påfølgende skoleår.

Opptak
Ved opptak prioriteres søkere under 20 år. Melding om opptak blir gitt skriftlig i juni måned. Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste til det blir ledig plass.

Undervisningstid
Undervisningen gis individuelt, i gruppe eller vekslende. Ukentlig undervisningstid er minimum 25 minutter (min. 30 minutter ved gruppeundervisning).  Undervisningen organiseres etter fast ukentlig timeplan. Denne kan være kombinert med uker med samspill/gruppeundervisning, workshops og prosjekter. Ved slike aktiviteter omorganiseres timeplanen, noe som kan innebære undervisning på annen ukedag og alternativt tidspunkt.

Skolerute
Kulturskolen har 38 ukers undervisningsår, og følger i hovedtrekk grunnskolens skolerute.

Undervisningssteder
Kulturskolens hovedkvarter er på Aspåsen skole. Skoleårene 2018-19 og 2019-20 er Aspåsen under ombygging, og vi benytter lokaler i flere grunnskoler i ulike bydeler. Kulturskolen søker å legge opp undervisningen slik at eleven får kort vei til undervisningsstedet. Elevgrunnlag, romkapasitet, lærerressurser og økonomi avgjør i hvor stor grad dette kan gjennomføres. 

Oppmøte/fravær
Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimene. Dersom eleven er forhindret fra å møte, skal det gis beskjed om dette på forhånd, enten til læreren eller kulturskolens kontor. Elever som uteblir fra undervisning to ganger på rad uten å gi melding, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan miste plassen ved skolen. Skolepenger vil ikke bli refundert.

Permisjon
Kulturskolen kan unntaksvis innvilge permisjon for inntil ett år ved sykdom, midlertidig flytting eller andre særskilte forhold. Skolen kan ikke garantere elevplass etter endt permisjon, men eleven vil bli prioritert dersom det er venteliste.

Utmelding
Alle utmeldinger skal skje skriftlig til kulturskolens kontor.
- Utmeldingsfrist for høstsemesteret 2019 er 1. mai
- Utmeldingsfrist for vårsemesteret 2020 er 1. desember

Skolepenger
Bystyret vedtar årlig betalingssatsene. Dette skjer i desember, under bystyrets budsjettbehandling.
Se prislisten for oppdaterte satser.
Det gis 25 % søskenmoderasjon (søsken med samme bostedsadresse).

Full kontingent må betales dersom eleven ikke fullfører påbegynt semester. For nye elever løper skolepengene fra og med 3. oppmøte. For fortsettelseselever regnes skolepengene fra og med første oppmøte i nytt semester.

Ved sykdom over 1 måneds varighet (attestert av lege), flytting, eller andre spesielle forhold, kan en elev på skriftlig søknad få reduksjon eller fritak av kontingent.

Skolepengene faktureres 1 gang pr. semester. Før nytt semester kan påbegynnes må semesteret før være betalt. Evt. mislighold av betaling medfører tap av elevplass.

Noter og materiell
Noter/lærebøker må elevene kjøpe selv. Elever på bildegruppene betaler kr. 356,- pr. semester i materiell (2019)

Instrumentleie
Instrumentleien er kr. 572,- pr. semester (2019). Det leies i utgangspunktet ikke ut instrumenter til voksne.

Avlysing av timer
Kulturskolen kan avlyse 2 leksjoner pr. semester uten at elevavgiften reduseres.